72dpi

Actual size 258x258

144

72dpi

Actual size 258x258

144